Kompetencje cyfrowe, kształcenie dorosłych we współpracy międzynarodowej – projekt realizowany ze stowarzyszeniem ASTIPA z Milano w Lombardii w ramach AKCJI 2 Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa na małą skalę z sektora Edukacja Dorosłych w programie Erasmus+.

Celem projektu jest wzajemna nauka i wymiana dobrych praktyk pomiędzy partnerami, budowanie i rozwój współpracy międzynarodowej z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. Dodatkowym celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych na potrzeby transformacji cyfrowej w organizacjach pozarządowych.

W ramach projektu Kompetencje cyfrowe odbyło się spotkanie online z partnerem zagranicznych. Spotkanie służyło omówieniu i przygotowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej, zaplanowaniu sposobu rozliczeń między Partnerami i nadzoru nad postępem prac.

W trakcie spotkania omówiono: cele projektu, zasady jego realizacji. Partnerzy określi oczekiwane wsparcie oraz propozycje narzędzi oraz metod współpracy w projektach ponadnarodowych.

Dyskusja skupiła się na proponowanych sposobach zarzadzania i wewnętrznych procedurach dotyczących miedzy innymi zasad komunikacji i upowszechniania działań w projekcie. Strona polska i włoska zaproponowały do uzgodnienia i ewentualnego dostosowania harmonogram działań projektowych z prośbą o akceptacje proponowanych terminów.

Stowarzyszenie ASTIPA przedstawiło własne doświadczenia w realizacji projektów ponadnarodowych we Włoszech, Litwie, Łotwie, Rumunii i Chorwacji, Estonii, Wielkiej Brytanii oraz sposoby najlepszych praktyk dotyczących „Kultury Innowacji”.

Przedstawiciele PFFR określili potrzeby i oczekiwania w zakresie kompetencji cyfrowych i możliwości przyszłego diagnozowania, opracowania i realizacji projektów międzynarodowych. Partnerowi włoskiemu zaprezentowano doświadczeniami kadry fundacji w ramach kształcenie nieformalnego na Podlasiu na podstawie projektów realizowanych przez kadrę PFFR w tym projektu zintegrowanego.

 

Digital competences, adult education in international cooperation – project implemented with the @ASTIPA association from Milano in Lombardy under ACTION 2 Partnerships for cooperation, Small-scale partnerships from the adult education sector in the Erasmus+ program.

The aim of the project is mutual learning and exchange of good practices between partners, building and developing international cooperation using electronic tools. An additional goal is to improve digital competences for the needs of digital transformation in non-governmental organizations.

As part of the Digital Competences project, an online meeting with a foreign partner was held. The meeting was used to discuss and prepare the necessary project documentation, plan the method of settlements between Partners and supervise the progress of work.

During the meeting, the following were discussed: the objectives of the project, the rules for its implementation. The partners will identify the expected support and proposals for tools and methods of cooperation in transnational projects.

The discussion focused on the proposed management methods and internal procedures concerning, among others, the principles of communication and dissemination of activities in the project. The Polish and Italian sides proposed to agree and possibly adjust the schedule of project activities with a request for acceptance of the proposed dates.

The ASTIPA Association presented its own experience in the implementation of transnational projects in Italy, Lithuania, Latvia, Romania, Croatia, Estonia and Great Britain. and best practices for a ‘Culture of Innovation’.

PFFR representatives identified the needs and expectations in the field of digital competences and the possibilities of future diagnosis, development and implementation of international projects. The Italian partner was presented with the experience of the foundation’s staff as part of non-formal education in Podlasie on the basis of projects implemented by PFFR staff, including an integrated project.

Kompetencje cyfrowe, kształcenie dorosłych we współpracy międzynarodowej Kompetencje cyfrowe, kształcenie dorosłych we współpracy międzynarodowej Kompetencje cyfrowe, kształcenie dorosłych we współpracy międzynarodowej